U svetoj geometriji simbol „Vesica Piscis” predstavlja Svesnost Hrista. Simbol je predstavljen sa dva kruga, istih prečnika, koji se ukrštaju tako da se centar svakog od njih nalazi na periferiji (rubu, kružnici) drugog kruga. Interesantna je sličnost ovog simbola sa simbolom ribe. Šta on znači? Jedan krug prikazuje beskonačnost Boga, a drugi ukrštajući krug naše odvajanje od Njega. Stojeći na granici između Boga i naše fizičke realnosti, leži Hrist i naša mogućnost da izaberemo kako ćemo doživeti naš svet i sebe – kao Božansko neograničeno ili kao ljudsko ograničeno. Drugi Hristov dolazak je neophodan da bi se Zemlja i živi svet na njoj prebacili iz trodimenzionalnog u petodimenzionalno postojanje. Pokazatelji ovog dolaska jesu, i biće sve više, sjedinjavanje suprotnosti u nama i oko nas, u cilju dostizanja balansa koji je nephodan na putu kojim se naša planeta kreće. Mi smo njeni pomagači i aktivni učesnici u predstojećim promenama.